วันที่ 12 ธ.ค. 59 พล.ต.วิโรจน์ วิจิตรโท รอง ผบ.นรด.(๑) เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ ๒๒ ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 visual lightby VisualLightBox.com v6.1