Background-image ร่วมบริจาคโครงการ '' ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ"
Wednesday, 29 November 2017
เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร.... Read More...
Background-image ตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๑
Wednesday, 06 December 2017
เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร.... Read More...
Background-image ตรวจเยี่ยมการฝึก
Thursday, 07 December 2017
เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร.... Read More...
Background-image ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๐
Thursday, 14 December 2017
เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๐ พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ  รอง ผบ.ศสร. (๒)... Read More...
Background-image พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗
Thursday, 14 December 2017
เมือ  ๑๔ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.... Read More...