Background-image บริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
Wednesday, 09 May 2018
เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑  พ.อ.ชาญณรงค์   กล่อมเกลี้ยง หก.กยข.ศสร.... Read More...
Background-image แสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ
Friday, 18 May 2018
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐  พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท... Read More...

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑ พ.อ.เกษม   ตราชู เสธ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม ตามโครงการฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ณ หอประชุม ศสร.