Background-image พิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๐
Monday, 02 July 2018
เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๑  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส.... Read More...
Background-image พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๒
Monday, 02 July 2018
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร.... Read More...
Background-image พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร.
Tuesday, 03 July 2018
เมื่อ ๓ ก.ค. ๖๑ พล.ต.สุดยอด    พรมแก้ว ผบ.ศสร.... Read More...

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑ พ.อ.อร่าม  เพชรพูลมา  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยม รร.กสร.ศสร. โดยมี พ.อ.เกษม  ตราชู เสธ.ศสร. ให้การต้อนรับ