Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) Written by Super User 50
ประกาศศูนย์การกาลังสารอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายช่ือเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกาลังพลสารอง ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) Written by Super User 94
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๑ Written by Super User 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อเครื่องช่วยฝึกการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddiing) Written by Super User 289
ประกาศศูนย์การกําลังสํารอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๒๘ ประจําปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 509
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ชื้อเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รุ่นที่ ๒๘ Written by Super User 516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อเครื่องช่วยฝึกการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddiing) Written by Super User 3145
ประกาศศูนย์การกําลังสํารอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๒๗ ประจําปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 5350
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ชื้อเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รุ่นที่ ๒๗ Written by Super User 6858