ประกาศศูนย์การกาลังสารอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายช่ือเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกาลังพลสารอง ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกาลังสารอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเคร่ืองแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทาป้ายช่ือเคร่ืองแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกาลังพลสารอง ประจำปี ๒๕๖๑  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   ๑.ดาว์โหลดรายละเอียด   ๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง