- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ชื้อเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รุ่นที่ ๒๗

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ชื้อเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้