Display # 
Title Author Hits
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑ Written by Super User 31
แสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ Written by Super User 32
ตรวจการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ณ สนามฝึก ศร. Written by Super User 36
พิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑ Written by Super User 46
บริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ Written by Super User 73
พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๐ และ นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙ Written by Super User 79
พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการฝึกกำลังพลสำรอง Written by Super User 134