พิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.ส.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.เกษม   ตราชู เสธ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.ส.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.