( สำเนา )
ประกาศกองทัพบก
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก การฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส (จชต.) รุ่นที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๙
 
             กองทัพบกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก การฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส (จชต.) รุ่นที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องช่วยฝึก การฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส (จชต.) รุ่นที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๙จำนวน ๑๘ รายการ 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกองทัพบก
                    ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th/EPROCWeb/jsp/procure.prc และ www.rafschool.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๕๔-๒๔๕๕-๖๔ ต่อ๕๔๒๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(พันเอกวิพุธ แสงเงินอ่อน)
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
ทำการแทน
ผู้บัญชาการ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง

 
สำเนาถูกต้อง
 
(พันโท ศรชัย พุฒิสมบัติ)
 หัวหน้าแผนกพลาธิการ โรงเรียนการกำลังสำรอง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 โดย พันโท ศรชัย พุฒิสมบัติ หัวหน้าแผนกพลาธิการ โรงเรียนการกำลังสำรอง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2559